LOGOS Biuro Tłumaczeń Lech DziułkaOxford
 
 

Terminy realizacji zleceń
Terminy realizacji zleceń są uzależnione od ich objętości i stopnia trudności jednak dokumenty krótkie takie jak akty urodzenia, małżeństwa i zgonu, zaświadczenia lekarskie, świadectwa o niekaralności, potwierdzenia zameldowania na pobyt stały, dyplomy ukończenia studiów wyższych itp. wykonuje się tego samego dnia a niekiedy nawet na poczekaniu!

Dostarczanie tekstow i odbiór tłumaczeń
Teksty do tłumaczenia poświadczonego pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego (tłumaczenia przysięgłe) w zasadzie powinny być dostarczane do Biura w oryginale. Jeżeli jednak nie jest to możliwe, to można dostarczyć ich kserokopie, przesłać je faksem lub e-mailem w postaci skanów (w takim przypadku tłumacz zapisze w klauzuli poświadczającej zgodność tłumaczenia, iż dokonał tłumaczenia kserokopii, skanu komputerowego itp.).

Odbioru tłumaczeń poświadczonych oraz powierzonych tekstów należy dokonywać osobiście, chyba że ustali się ich wysyłkę listem priorytetowym.
Wszelkie inne teksty można dostarczać osobiście w postaci papierowej, na nośnikach elektronicznych, pocztą zwykłą, elektroniczną lub faksem. Formy odbioru gotowych tłumaczeń i sposoby rozliczenia – do uzgodnienia z Biurem.